Δημοσιεύσεις

10/25/03

Αξιολόγηση μεθόδων κανονικοποίησης επιταχυνσιογραφηματών σε σχέση με τον ΕΑΚ2000


Ο Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός (ΕΑΚ2000) επιτρέπει σε ειδικές περιπτώσεις την εφαρµογή και άλλων δόκιµων µεθόδων υπολογισµού της σεισµικής απόκρισης των κατασκευών, όπως είναι η εν χρόνω ολοκλήρωση επιταχυνσιογραφηµάτων. Η χρησιµοποίηση όµως πραγµατικών σεισµικών καταγραφών στον σχεδιασµό µίας κατασκευής επιβάλει την προσαρµογή αυτών στο φάσµα σχεδιασµού της περιοχής της κατασκευής. Στην εργασία αυτή γίνεται αξιολόγηση διαφόρων µεθόδων κανονικοποίησης-προσαρµογής πραγµατικών επιταχυνσιογραφηµάτων που έχουν παρουσιαστεί στην διεθνή βιβλιογραφία. Οι µέθοδοι αυτές δίνουν την δυνατότητα να χρησιµοποιηθούν στον σχεδιασµό µιας κατασκευής καταγραφές από διάφορες περιοχές του κόσµου. Η αξιολόγηση αυτών των µεθόδων γίνεται σε σχέση µε την Δυναµική Φασµατική Μέθοδο του ΕΑΚ2000 και της επιρροή τους στον τελικό σχεδιασµό της κατασκευής. Για την αξιολόγηση αυτή υιοθετείται ένα πολυώροφο πλαίσιο από σκυρόδεµα. Ο υπολογισµός της σεισµικής απόκρισης µε την Δυναµική Φασµατική Μέθοδο καθώς και µε την εν χρόνω ολοκλήρωση γίνεται µε το πρόγραµµα STRAD.
Κατηγορία: Δημοσιεύσεις
Μ. Παπαδρακάκης(Καθηγητής, Εργαστήριο Στατικής & Αντισεισμικών Ερευνών. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο), Ν.Δ. Λαγαρός (Εργαστήριο Στατικής & Αντισεισμικών Ερευνών. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο), Α.Γ. Παπαχρηστίδης (Εργαστήριο Στατικής & Αντισεισμικών Ερευνών. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικού Μηχανικού Ε.Π.Ε)
14ο Συνέδριο Σκυροδέματος, 15-17 Οκτωβρίου, 2003, Κώς
[PDF]

Προηγούμενη σελίδα: Αντιπρόσωποι
Επόμενη σελίδα: Νομοθεσία