Δημοσιεύσεις

07/24/02

Nonlinear dynamic analysis of shells with the TRIC shell element


In the present study the implementation of the natural mode method for finite element analysis is extended to the dynamic analysis, linear and nonlinear, of shell structures by formulating the kinematically consistent mass matrix of a model three-node multilayered triangular element (TRIC). Both translational and rotational inertia are included in the mass matrix which is generated using kinematic and geometric arguments consistent with the assumed natural rigid-body and straining modes of the element. Subsequently, numerical examples are performed to demonstrate the efficiency of the formulation and the potential of the natural mode method to deal efficiently with intricate timedependent phenomena of shell structures.
Κατηγορία: Δημοσιεύσεις
J.Argyris (Institute for Computer Applications University of Stuttgart), M.Papadrakakis, Z.Mouroutis (National Technical University Athens ) & A.G.Papachristidis (4Μ-VK)
WCCM V Fifth World Congress on Computational Mechanics July 7-12, 2002, Vienna, Austria
[PDF]

Προηγούμενη σελίδα: Αντιπρόσωποι
Επόμενη σελίδα: Νομοθεσία