Βιβλία

05/11/02

Σχέδια Λεπτομερειών Στατικών Μελετών


Γ. Βαδαλούκας - Μ. Ντούπη
Εγχειρίδιο και CD με επιλεγμένες λεπτομέρειες σχεδίων μελετών εφαρμογής (dwg), έτοιμες για χρήση. Περιέχονται λεπτομέρειες ενισχύσεων, υποστυλωμάτων, τοιχωμάτων καθώς επίσης και γενικές λεπτομέρειες.
Κατηγορία: Βιβλία
Τα σωστό σχέδιο αποτελεί σημείο κλειδί στην επιτυχή εφαρμογή μιας στατικής μελέτης. Ελλιπή ή και λανθασμένα σχέδια μπορούν να γίνουν αιτία ακύρωσης και της πιο σωστής μελέτης. Απαραίτητο συμπλήρωμα είναι μία σειρά λεπτομερειών οι οποίες δεν μπορούν να απεικονιστούν στο γενικό σχέδιο. Η δημιουργία των λεπτομερειών είναι αφενός χρονοβόρος διαδικασία για έναν μηχανικό, αφετέρου ο μελετητής πρέπει να είναι γνώστης όχι μόνο της θεωρίας, αλλά και των κατασκευαστικών προβλημάτων. Προκύπτει συνεπώς η ανάγκη ύπαρξης σχεδιαστικών βιβλιοθηκών με έτοιμα σχέδια τα οποία μπορούν εύκολα και γρήγορα να τροποποιηθούν και να ενταχθούν στο σχέδιο. Το βιβλίο αυτό περιέχει σειρά έτοιμων σχεδίων λεπτομερειών στατικών μελετών από μελέτες εφαρμογής νέων κτιρίων από ωπλισμένο σκυρόδεμα, κτιρίων με οριζόντιες ή καθ'ύψος προσθήκες, λεπτομέρειες ενισχύσεων με μεταλλικά στοιχεία ή με μανδύες και λεπτομέρειες μεταλλικών κατασκευών.

Προηγούμενη σελίδα: Forum
Επόμενη σελίδα: FORUM