Δημοσιεύσεις

02/01/10
Κατηγορία: Δημοσιεύσεις
Η επιτυχημένη συμμετοχή της 4ΜVK ως εκθέτης στο 16ο Συνέδριο Σκυροδέματος συνδυάστηκε με τη συμμετοχή των μελών και των συνεργατών της στις επιστημονικές διεργασίες του συνεδρίου. Παραθέτουμε τις ανακοινώσεις που πραγματοποιήθηκαν από μέλη και συνεργάτες της εταιρείας.
09/04/09
Κατηγορία: Δημοσιεύσεις
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια μεθοδολογία ανάλυσης της κατασκευαστικής ευαισθησίας υφιστάμενων κτηρίων υπό στατικές και δυναμικές συνθήκες φόρτισης. Πιο συγκεκριμένα, λαμβάνονται υπ’ όψη συμβατικές πλαισιακές κατασκευές που παρουσιάζουν διαφραγματική λειτουργία με (ή δίχως) τοιχεία. Επίσης, το περιβάλλον έδαφος διακριτοποιείται μέσω ελατήριων, ούτως ώστε οι συνδετήριες δοκοί της θεμελίωσης να μπορούν να θεωρηθούν ως δοκοί τύπου Winkler. Αρχικά μελετάται η στατικού-τύπου ευαισθησία, και υπολογίζονται αδιάστατοι συντελεστές στους βαθμούς ελευθέριας του προσομοιωμάτος της κατασκευής για τις μετακινήσεις και τα εντατικά μεγέθη που αναπτύσσονται. Οι ιδιότητες των δομικών στοιχείων που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη μεταβλητότητα (παράμετροι ευαισθησιών) ποικίλουν και παρουσιάζονται στα πλαίσια της παρούσης εργασίας.
09/04/09
Κατηγορία: Δημοσιεύσεις
Συγκριτική παρουσίαση με προγράμματα φορέα παραδείγματος 22. [ΕΤΑΜ]
09/04/09
Κατηγορία: Δημοσιεύσεις
Με βάση την σχέση δομικής βλάβης και οικονομικής απώλειας προσδιορίζεται η συνάρτηση μελλοντικών δαπανών για την κατασκευή σε σχέση με την PGA. Στηριζόμενοι στην κατανομή πιθανότητας την μέγιστης επιτάχυνσης εδάφους και την συνάρτηση κόστους κατασκευής προσδιορίζεται η βέλτιστη τιμή της πιθανότητας υπέρβασης από οικονομική άποψη
09/04/09
Κατηγορία: Δημοσιεύσεις
Στην παρούσα εργασία εξετάζεται ο τρόπος ελέγχου προγραμμάτων ανάλυσης και διαστασιολόγησης κατασκευών. Συγκρίνονται αποτελέσματα επιλύσεων “με το χέρι” με αυτά που προκύπτουν από λογισμικά που αναπτύσσονται από τις εταιρείες 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικού Μηχανικού (STRAD) και Georgia Institute of Technology (GT.STRUDL) καθώς και από το λογισμικό SAP2000. Δίνεται έμφαση στην ακρίβεια των προσομοιωμάτων και στην θέσπιση διαδικασιών ώστε ο έλεγχος της ορθότητας να γίνεται από τον ίδιο το Μηχανικό και όχι από κάποιο τρίτο πρόγραμμα, το οποίο κανείς δεν εγγυάται ότι είναι απαλλαγμένο σφαλμάτων.
09/04/09
Κατηγορία: Δημοσιεύσεις
Στην εργασία αυτή γίνεται παραμετρική προσομοίωση των κόμβων μεταλλικών κατασκευών με διαφορετικές τοπικές (local) και καθολικές (global) θεωρήσεις. Εξετάζεται η συμβατότητα των αποτελεσμάτων της ανάλυσης των κόμβων με τα αποτελέσματα της ανάλυσης του υπολοίπου φορέα.
09/04/09
Κατηγορία: Δημοσιεύσεις
Στην παρούσα εργασία γίνεται παραμετρική διερεύνηση του τρόπου μοντελοποίησης των πεδίλων οπλισμένου σκυροδέματος ως προς την ικανοποίηση των κριτηρίων αστοχίας του ισχύοντος Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού ΕΑΚ2000. Επιλύθηκαν διώροφα και τετραώροφα κτίρια, χωρίς και µε συνδετήριες δοκούς στη θεμελίωση τροποποιώντας τα στοιχεία προσομοίωσης του εδάφους (κατακόρυφα, οριζόντια, στροφικά ελατήρια, δυναμικά χαρακτηριστικά εξαρτώμενα από την απόκριση των κτιρίων κλπ). Για όλες τις περιπτώσεις, υπολογίστηκε η φέρουσα ικανότητα και η αντίσταση σε ολίσθηση διακεκριμένων πέδιλων και διατυπώθηκαν συμπεράσματα για την καταλληλότερη επιλογή παραμέτρων προσομοίωσης σχετικά µε τη συμπεριφορά πεδίλων σε χαμηλά και ψηλά κτίρια.
09/04/09
Κατηγορία: Δημοσιεύσεις
Στην παρούσα εργασία μελετάται το διαθέσιμο «q», δείκτης συμπεριφοράς, για κτίρια της Αθήνας που μελετήθηκαν και κατασκευάστηκαν μεταξύ 1971-1979
09/04/09
Κατηγορία: Δημοσιεύσεις
Με βάσει την σχέση δομικής βλάβης και οικονομικής απώλειας προσδιορίζεται η συνάρτηση μελλοντικών δαπανών για την επισκευή σαν συνάρτηση του προεπιλεγέντος συντελεστή συμπεριφοράς q. Στηριζόμενοι στην κατανομή πιθανότητας της μεγίστης εδαφικής επιτάχυνσης και της συνάρτησης κόστους της κατασκευής προσδιορίζεται η βέλτιστη τιμή του συντελεστή συμπεριφοράς από οικονομική άποψη.
10/29/03
Κατηγορία: Δημοσιεύσεις
Στην παρούσα εργασία συγκρίνονται διαφορετικοί τρόποι προσοµοίωσης καµπτοµένων δοκών, µε
τα κυριότερα προγράµµατα υπολογιστή που κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά, για το σχεδιασµό τους σε τέµνουσα, σύµφωνα µε τον ΕΚΩΣ 2000.
10/25/03
Κατηγορία: Δημοσιεύσεις
Ο Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός (ΕΑΚ2000) επιτρέπει σε ειδικές περιπτώσεις την εφαρµογή και άλλων δόκιµων µεθόδων υπολογισµού της σεισµικής απόκρισης των κατασκευών, όπως είναι η εν χρόνω ολοκλήρωση επιταχυνσιογραφηµάτων. Η χρησιµοποίηση όµως πραγµατικών σεισµικών καταγραφών στον σχεδιασµό µίας κατασκευής επιβάλει την προσαρµογή αυτών στο φάσµα σχεδιασµού της περιοχής της κατασκευής. Στην εργασία αυτή γίνεται αξιολόγηση διαφόρων µεθόδων κανονικοποίησης-προσαρµογής πραγµατικών επιταχυνσιογραφηµάτων που έχουν παρουσιαστεί στην διεθνή βιβλιογραφία. Οι µέθοδοι αυτές δίνουν την δυνατότητα να χρησιµοποιηθούν στον σχεδιασµό µιας κατασκευής καταγραφές από διάφορες περιοχές του κόσµου. Η αξιολόγηση αυτών των µεθόδων γίνεται σε σχέση µε την Δυναµική Φασµατική Μέθοδο του ΕΑΚ2000 και της επιρροή τους στον τελικό σχεδιασµό της κατασκευής. Για την αξιολόγηση αυτή υιοθετείται ένα πολυώροφο πλαίσιο από σκυρόδεµα. Ο υπολογισµός της σεισµικής απόκρισης µε την Δυναµική Φασµατική Μέθοδο καθώς και µε την εν χρόνω ολοκλήρωση γίνεται µε το πρόγραµµα STRAD.
04/25/03
Κατηγορία: Δημοσιεύσεις

The dynamic analysis of shells has attracted considerable interest in recent years. As analysts are increasingly performing more sophisticated simulations of complex structural models (some problems may comprise hundreds of thousands or even millions degrees of freedom) there is a great need for simple, and at the same time, accurate elements to conduct large-scale computational experiments. Furthermore, most available shell elements lack generality, that is, they are either isotropic or composite. In addition there is a trend in finite element analysis for numerical integration that calls for stiffness and mass matrices containing analytic algebraic expressions. To satisfy these requirements, a lot effort has been devoted to expand and further develop the natural mode finite element method for the analysis of isotropic and laminated composite shell structures. The product of this effort is the TRIC (TRIangular Composite) element, which has been presented in previous papers. The aim of this work is to present the behavior of the TRIC element in geometrical as well as nonlinear dynamic analysis of shells.

09/25/02
Κατηγορία: Δημοσιεύσεις
In the present study the implementation of the natural mode method for finite element analysis
is extended to the dynamic analysis of shell structures by formulating the kinematically consistent mass matrix of a model three-node multilayered triangular element (TRIC). Both translational and rotational inertia are included in the mass matrix which is generated using kinematic and geometric arguments consistent with the assumed natural rigid-body and straining modes of the element. Subsequently, numerical examples are performed to demonstrate the efficiency of the formulation and the potential of the natural mode method to deal efficiently with intricate time-dependent phenomena of shell structures.
07/24/02
Κατηγορία: Δημοσιεύσεις
In the present study the implementation of the natural mode method for finite element analysis is extended to the dynamic analysis, linear and nonlinear, of shell structures by formulating the kinematically consistent mass matrix of a model three-node multilayered triangular element (TRIC). Both translational and rotational inertia are included in the mass matrix which is generated using kinematic and geometric arguments consistent with the assumed natural rigid-body and straining modes of the element. Subsequently, numerical examples are performed to demonstrate the efficiency of the formulation and the potential of the natural mode method to deal efficiently with intricate timedependent phenomena of shell structures.
05/25/01
Κατηγορία: Δημοσιεύσεις
Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείµενο την διερεύνηση διαφορετικών τρόπων προσοµοίωσης των τοιχείων και των πυρήνων σε κτήρια οπλισµένου σκυροδέµατος. Εξετάζεται η προσοµοίωση τριώροφης κατασκευής που αποτελείται από τρία επίπεδα τοιχεία και ένα πυρήνα σχήµατος "Π", κάτω από διάφορες περιπτώσεις στατικής φόρτισης. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης συγκρίνονται µε πειραµατικά αποτελέσµατα που προέκυψαν από την φόρτιση δοκιµίου και µέτρηση των µετατοπίσεων, καθώς και προσδιορισµό των τάσεων από οπτικές µεθόδους.
04/25/01
Κατηγορία: Δημοσιεύσεις
A three – storey building structure from elastic material is modeled using Lexan and its
behavior under an external static loading is examined. Using the photoelastic method we
inspect the stresses at shear walls and the experimental results are compared with the
corresponding results of a computational model by finite element method application which
was developed to describe the problem.
03/01/00
Κατηγορία: Δημοσιεύσεις
In this work, a computational model suitable for analytical solution of frames with diagonal tendons is presented and checked experimentally. The comparison between computational and experimental model is carried out using dynamic loading. The transient dynamic analysis of the ANSYS program is used for the finite elements analysis. In the experimental process a plane strain model made of PMMA is used. This specimen represents a half space uniform soil in which a frame with diagonal tendons is founded. The stress pulse propagation in the specimen is studied by means of the optical method of caustics.


Προηγούμενη σελίδα: Αντιπρόσωποι
Επόμενη σελίδα: Νομοθεσία