FEM

Το πρόγραμμα έχει εφαρμογή σε ένα ευρύ φάσμα γεωτεχνικών έργων για παράδειγμα στις καθιζήσεις εδαφών, στη συμπεριφορά πασσαλότοιχων, στην ευστάθεια πρανών, στις εκσκαφές και στις διανοίξεις υπόγειων οπών κ.λ.π.

Προσομοίωση υλικού

Μια αξιόπιστη και ακριβής λύση για την προσομοίωση της συμπεριφοράς δεδομένου εδάφους ή βράχου μπορεί να ληφθεί με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων μοντέλων. Διατίθενται τα ακόλουθα μοντέλα:

 • Γραμμικό ελαστικό μοντέλο
 • Τροποποιημένο γραμμικό ελαστικό μοντέλα
 • Μοντέλο Mohr-Coulomb
 • Μοντέλο Drucker-Prager
 • Μοντέλο Cam Clay

Ενσωματωμένη διόρθωση του γεωμετρικού μοντέλου, αυτόματη κανναβοποίηση

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ενσωματωμένη διόρθωση του γεωμετρικούμοντέλου εισαγωγής. Όλες οι διεπιφάνειες, οι νέες κατασκευές ή ταστάδια υπολογισμού (διάνοιξη σηράγγων, διάνοιξη τάφρου) μπορούν ναδιερευνηθούν ανεξάρτητα μεταξύ τους. Πρίν εκτελεστεί η κανναβοποιήσητο πρόγραμμα εντοπίζει αυτόματα όλες τις διεπιφάνειες των υλικών, όλεςτις κλειστές περιοχές και δημιουργεί το αντίστοιχο γεωμετρικό μοντέλο.Ακόμη και εισαγωγή μιας αρκετά περίπλοκης κατασκευής(γεωμετρικά)γίνεται ένα σχετικά εύκολο θέμα.

Κανναβοποίηση

Το πρόγραμμα εμπεριέχει μια αυτόματη γεννήτρια καννάβου με την οποία η όλη κατασκευή διακριτοποιείται σε κάνναβο πεπερασμένων στοιχείων. Διατίθενται στοιχεία τόσο με 3 κόμβους όσο και με 6 κόμβους. Η πυκνότητα του καννάβου μπορεί να οριστεί για όλη την κατασκευή αλλά μπορεί να τροποποιηθεί αναλόγως για τοπικές περιοχές αυτής. Η ετοιμασία της κανναβοποίησης μιας περίπλοκης κατασκευής απαιτεί λίγα μόνο λεπτά.

Συνοριακές συνθήκες

Το πρόγραμμα έχει έναν αυτόματο τρόπο αναγνώρισης των συνοριακών συνθηκών, έτσι ώστε στις περισσότερες εφαρμογές ο χρήστης να μη χρειάζεται να ανησυχεί για αυτές. Εάν κρίνεται απαραίτητο, πρόσθετες συνοριακές συνθήκες (πάκτωση, άρθρωση, ελατήρια, εξαναγκασμένη μετατόπιση) μπορούν να εισαχθούν οπουδήποτε στο έδαφος.

Ράβδοι

Γραμμικά στοιχεία χρησιμοποιούνται για την προσομοίωση δοκών,επιφάνειας σηράγγων ή πασσαλότοιχων προς ανάλυση. Τα αποτελέσματααυτών των αναλύσεων είναι οι κατανομή των εσωτερικών δυνάμεωνκατά το μήκος τους (Ροπή κάμψης, Αξονική και Διατμητική δύναμη). Ταγραμμικά στοιχεία προσδιορίζονται με τις γραμμές ήδη που υπάρχουν στηγεωμετρία. Ωστόσο οι ιδιότητες των στοιχείων, μπορούν να καθοριστούνσε κάθε στάδιο (π.χ., βαθμιαία αυξανόμενο πάχος) μπορεί ακόμη νααφαιρεθεί εντελώς κάποιο στοιχείο σε κάποιο βήμα.

Αγκύρια, γεωσυνθετικά υλικά, γεωμεμβράνες

Στο πρόγραμμα επιτρέπεται η εισαγωγή οποιουδήποτε αριθμού αγκύριων. Κάθε αγκύριο περιγράφεται πλήρως από την αφετηρία του μήκους του έως το τέλος του και ως προς την ακαμψία του. Η ρίζα του αγκυρίου εντοπίζεται αυτόματα στο περιβάλλον του καννάβου, έτσι ώστε ένα αγκύριο να μπορεί να τοποθετηθεί οπουδήποτε μέσα στο εδαφικό σώμα. Για την περαιτέρω απλοποίηση στην εισαγωγή αγκυρίου, η αφετηρία του μπορεί να τοποθετηθεί στην οπουδήποτε στην επιφάνεια του εδάφους ή κάποιας κατασκευής.

Επιφόρτιση

Στο πρόγραμμα επιτρέπεται οποιοσδήποτε τύπος επιφόρτισης (λωρίδα, τραπεζοειδής, σε γραμμή). Η επιφόρτιση μπορεί να περιγραφεί είτε ακριβώς πάνω στην επιφάνεια της κατασκευής είτε οπουδήποτε στο έδαφος/βράχο. Υπάρχει η δυνατότητα σε κάποιο στάδιο το επιπλέον φορτίο είτε να τροποποιηθεί ως προς το μέγεθος του είτε να αφαιρεθεί εξ ολοκλήρου από την ανάλυση.

Ύπαρξη νερού

Διατίθενται οι παρακάτω τρόποι περιγραφής της ύπαρξης νερού στην ανάλυση:

 • Ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας μπορεί εισαχθεί ως μια συνεχείς επιφάνεια νερού σε οποιοδήποτε ύψος.
 • Η πίεση των πόρων (ή οι τιμή του συντελεστή Ru) παρέχεται από τις γραμμές ροής. Η πρώτη γραμμή συμπίπτει πάντα με την επιφάνεια του εδάφους, οι υπόλοιπες μπορεί να βρίσκονται οπουδήποτε στο εδαφικό σώμα. Οι τιμές πίεσης μεταξύ των γραμμών ροής βρίσκονται μέσω γραμμικής παρεμβολής.

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων

Το πρόγραμμα επιτρέπει την απεικόνιση των:

 • τιμές των ισοϋψών γραμμών ροής (π.χ., τιμές πίεση, μετατοπίσεις κ.λ.π.)
 • παραμόρφωση της κατασκευής κατανομή των εσωτερικών δυνάμεων κατά μήκος
 • παραμορφώσεις
 • δυνάμεις αγκυρίων

Μπορούν εξαχθούν είτε ολικές τιμές των ανωτέρωτο είτε για κάθε στάδιο κατασκευής.

Ανάλυση ευστάθειας

Σε κάθε στάδιο της κατασκευής το πρόγραμμα μπορεί πραγματοποιήσει ανάλυση ευστάθειας πρανών για κάποια κατασκευή. Κατά την ανάλυση το πρόγραμμα μειώνει βαθμιαία τις βασικές παραμέτρους αντίστασης του εδάφους μέχρι την τελική αστοχία του. Κατά συνέπεια τα αποτελέσματα είναι προς την πλευρά της ασφάλειας σε σύγκριση με τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τις κλασσικές αναλύσεις.


Προηγούμενη σελίδα: Ωθήσεις Γαιών
Επόμενη σελίδα: Τοίχος με συρματοκιβώτια