Σήραγγες

Το πρόγραμμα σήραγγες σχεδιάστηκε πάνω στο πρόγραμμα FEM. Επιπλέον εμπεριέχει:

 • Δύο επιλογές για την προσομοίωση της σήραγγας (με ραβδωτά 1D ή με 2D)
 • Δυνατότητα περιγραφής της σήραγγας σε ανεξάρτητο αρχείο (π.χ. σε αρχείο .dxf)
 • Απλός τρόπος εισαγωγής της κατασκευής στο σώμα του εδάφους/ βράχου (γεωμετρικές διορθώσεις και κανναβοποιήση γίνονται αυτομάτως)
 • Οποιοσδήποτε αριθμός σταδίων κατασκευής
 • Κατανομή του φορτίου στην επιφάνεια της σήραγγας σε αρχείο.DXF
 • Χρήση του συντελεστή ηρεμίας για τον υπολογισμό της τρισδιάστατης συμπεριφοράς του εδάφους κατά τη φάση της διάνοιξης.
 • Εισαγωγή αρθρώσεων
 • Περιγραφή φορτίου θερμοκρασιακής μεταβολής
 • Εκτίμηση της διόγκωσης του εδάφους
 • Εκτίμηση της συρρίκνωσης της επιφάνειας της κατασκευής
 • Ανάλυση δεύτερης επένδυσης σήραγγας είτε με την αλλαγή των γεωμετρικών παραμέτρων (1D στοιχεία) είτε με την αλλαγή των παραμέτρων της αρχικής επένδυσης που να επιτρέπει τη μεταφορά των πιέσεων (2D στοιχεία)
 • Εισαγωγή οργάνων ελέγχου οπουδήποτε στην επιφάνεια της κατασκευής
 • Γραφική απεικόνιση των αποτελεσμάτων της κατανομής των εσωτερικών δυνάμεων κατά μήκος τμημάτων της σήραγγας
 • Εισαγωγή αγκυρίων πακτωμένα στο τέλος τους η σε κάποιο σημείο του μήκους τους
 • Εισαγωγή αγκυρίων σαν μια επιφάνεια “βελτιωμένου” εδάφους (αγκυρωμένη περιοχή)

Προηγούμενη σελίδα: Ευστάθεια πρανών
Επόμενη σελίδα: Πασσαλότοιχοι Ι