Έδαφος

  • δημιουργία καννάβου του εδαφικού ιστού από συγκεκριμένα σημεία ορισμού όρια και οπές
  • δυνατότητα εισαγωγής δεδομένων από αρχεία (txt, dxf)και γεωδαιτικών μετρήσεων
  • υπολογισμός όγκου εκσκαφών και επιχωματώσεων
  • εύκολη περιγραφή δεδομένων μελέτης
  • προσομοίωση διάφορων εδαφικών στρώσεων
  • προσομοίωση υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα
  • φιλικοί τρισδιάστατο γραφικό περιβάλλον
  • εισαγωγή των δεδομένων και των αποτελεσμάτων σε άλλες εφαρμογές του GEO5
  • διαχείριση εργασιών για το GEO5

Προηγούμενη σελίδα: Ενίσχυση πρανών
Επόμενη σελίδα: Πάσσαλοι