Πασσαλότοιχοι Ι

 • Ακριβής προσομοίωση της συμπεριφοράς της κατασκευής κατά τη διάρκεια κατασκευής της (μέθοδος εξαρτώμενη από τάσεις)
 • Εύκολη εισαγωγή της γεωμετρίας της κατασκευής (αντηριδωτές κατασκευές πασσαλοσανίδες, κ.τ.λ.)
 • Ελευθερία στη περιγραφή διαστρωμάτωσης του εδάφους
 • Ανάλυση κατασκευών αντιστήριξης (αγκυρωμένων, αντηριδωτών και μη αγκυρωμένων)
 • Μεγάλος αριθμός από φορτίσεις στην κατασκευή (φόρτιση λωρίδας, τραπεζοειδής φόρτιση, συγκεντρωμένο φορτίο)
 • Προσομοίωση της παρουσίας νερού πίσω ή μπροστά της κατασκευής
 • Έλεγχος της εσωτερικής ευστάθειας των αγκυρίων
 • Ελευθερία στη περιγραφή του σχήματος εδάφους πίσω από την κατασκευη
 • Επίδραση σεισμού (Mononobe-Okabe, Arrango)
 • Περιβάλλουσες εσωτερικών δυνάμεων για κάθε στάδιο κατασκευής
 • Έλεγχος εξωτερικής ευστάθειας τοίχου χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Ευστάθεια Πρανών

Προηγούμενη σελίδα: Σήραγγες
Επόμενη σελίδα: Πασσαλότοιχοι ΙΙ