Καθιζήσεις

  • Θεωρίες ανάλυσης καθιζήσεων κατά Jambu, Buismann, Soft soil, χρησιμοποιώντας τον δείκτη συμπιεστότητας, την δευτερεύουσα καθίζηση σύμφωνα με Ladde
  • Περιορισμός της ζώνης επιρροής με βάση την αντοχή της κατασκευής, λαμβάνοντας το ποσοστό της εδαφικής τάσης ή θεωρώντας ασυμπίεστο υπέδαφος
  • Ανάλυση καθίζησης χρησιμοποιώντας το οιδημετρικό μέτρο προσδιοριζόμενο από τις καμπύλες οιδημετρικής φόρτισης.
  • Μεγάλος αριθμός από φορτίσεις στην κατασκευή (φόρτιση λωρίδας, τραπεζοειδής φόρτιση, συγκεντρωμένο φορτίο)
  • Αυτόματη ανάλυση καθιζήσεων και τάσεων σε όλα τα κρίσιμα σημεία

Προηγούμενη σελίδα: Ευστάθεια Βράχων
Επόμενη σελίδα: Ευστάθεια πρανών