Ευστάθεια Βράχων

  • Ολίσθηση κατά μήκος ευθείας ή πολυγωνικής επιφάνειας
  • Χωρική ολίσθηση
  • Μοντέλα Mohr-Coulomb, Hoek-Brown and Banton-Bandis
  • Λείες, τραχιές και βαθμιδωτές επιφάνειες εδάφους
  • Απλός τρόπος εισαγωγής δεδομένων
  • Μεγάλος αριθμός από φορτίσεις στην κατασκευή (λωριδωτή, τραπεζοειδής, συγκεντρωμένο φορτίο)
  • Δυνατότητα εισαγωγής όσων αγκυρίων είναι επιθυμητά
  • Προσομοίωση της ύπαρξης νερού με ρωγμές εφελκυσμού
  • Προσομοίωση σεισμικής διέγερσης

Προηγούμενη σελίδα: Προκατασκευασμένος Τοίχος
Επόμενη σελίδα: Καθιζήσεις