Ενίσχυση πρανών

  • Ελευθερία στην περιγραφή στρωμάτων εδάφους
  • Μεγάλος αριθμός από φορτίσεις (φόρτιση λωρίδας, τραπεζοειδής φόρτιση, συγκεντρωμένο φορτίο)
  • Μεγάλος αριθμός από πρόσθετες φορτίσεις (αγκύρια, προστατευτικά πλέγματα κ.λ.π.)
  • Υπολογισμός της εσωτερικής ευστάθειας (ανατροπή, μετατόπιση, φέρουσα ικανότητα του εδάφους θεμελίωσης, ευστάθεια σε ευθεία η πολυγωνική επιφάνεια ολίσθησης
  • Ανάλυση σύμφωνα με οριακές καταστάσεις και συντελεστές ασφάλειας
  • Ελευθερία στη περιγραφή εδάφους πίσω από την κατασκευή
  • Ανάλυση των εδαφικών πιέσεων με ενεργητικές και ολικές παραμέτρους
  • Επίδραση σεισμού (Mononobe-Okabe, Arrango)
  • Δυνατότητα περιγραφής περισσότερων του ενός σχεδίου κατασκευής

Προηγούμενη σελίδα: Απώλεια Εδάφους
Επόμενη σελίδα: Έδαφος