Τοίχος βαρύτητας

 • Υπολογισμός εσωτερικής ευστάθειας (ανατροπή, μετατόπιση, φέρουσα ικανότητα του εδάφους θεμελίωσης)
 • Έλεγχος διατομών σκυροδέματος με διάφορα πρότυπα (EC2, BS 8110, IS456, CSN, PN, , IS, Brinch-Hansen)
 • Ανάλυση σύμφωνα με οριακές καταστάσεις και συντελεστές ασφάλειας
 • Γενική διαστρωμάτωση του εδάφους
 • Δυνατότητα χρήσης ενσωματωμένης βάσης δεδομένων για τις εδαφικές παραμέτρους
 • Μεγάλος αριθμός από φορτίσεις στην κατασκευή (λωριδωτή, τραπεζοειδής, συγκεντρωμένο φορτίο)
 • Προσομοίωση της παρουσίας νερού πίσω ή και μπροστά από την κατασκευή.
 • Γενικό σχήμα επιφάνειας εδάφους πίσω από την κατασκευή
 • Ανάλυση των εδαφικών πιέσεων με ενεργητικές και ολικές παραμέτρους
 • Επίδραση σεισμού (Mononobe-Okabe, Arrango)
 • Δυνατότητα ορισμού διαφόρων κατασκευαστικών φάσεων
 • Έλεγχος εξωτερικής ευστάθειας τοίχου χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Ευστάθεια Πρανών
 • Ανάλυση της φέρουσας ικανότητας του εδάφους θεμελίωσης με το πρόγραμμα Πεδιλοδοκός

Προηγούμενη σελίδα: Τοίχος με συρματοκιβώτια
Επόμενη σελίδα: Απώλεια Εδάφους