Τοίχος με συρματοκιβώτια

  • Υπολογισμός της εσωτερικής ευστάθειας (ανατροπή, μετατόπιση, φέρουσα ικανότητα του εδάφους θεμελίωσης)
  • Ανάλυση σύμφωνα με οριακές καταστάσεις και συντελεστές ασφάλειας
  • Ελευθερία στη περιγραφή εδάφους πίσω από την κατασκευή
  • Μεγάλος αριθμός από φορτίσεις στην κατασκευή
  • Προσομοίωση της παρουσίας νερού πίσω ή και μπροστά από την κατασκευή
  • Ελευθερία στην περιγραφή σχήματος εδάφους πίσω από την κατασκευή
  • Δυνατότητα καθορισμού αντίβαρων μπροστά από κατασκευές
  • Επίδραση σεισμού (Mononobe-Okabe, Arrango)
  • Έλεγχος εξωτερικής ευστάθειας του τοίχου χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Ευστάθειας πρανών

Προηγούμενη σελίδα: FEM
Επόμενη σελίδα: Τοίχος βαρύτητας